Easy Breezy

Chelmico

Download ringtone Easy Breezy by Chelmico free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

Easy Breezy
F.A.Q.
Artist: chelmico

Video

Lyrics:

Easy Breezy
Easy Breezy
Easy Breezy
Easy Breezy

hai, Shi matsuta Luo matsuta
karakatsutayatsuraha
dotsukani itsuchiyatsuta
Shui niLai maretawakedemonainoni
Zhi marane~Bi kokodehaShui mogaWang Yang nanone

tekaChang Sok kisuruQi gashinai
tokasonnaXing Ge denanigaE i
tadaHao kinamonhaHao ki
Wai Ye haoMo ri kimiWu Ze Ren
kokoDi Qiu , zerogurabitei

utsusainaa ziyamashinaidene
itsupatsu hadeniyatsutemiyouya
Noy miso imazineshiyon
Jian tamon Wen itamon
soreQuan Bu Xie ninaru
Fei beru Fei be! namesasetoke

Tou nZhong mouWan Cheng Xing Jian eta
Tou nZhong mouZi You Zi Zai
Xin noWang Mu Xi kakushite
Zui Qiang noShi Jie dekichiyatsuteruwana~

Easy Breezy
Easy Breezy
Easy Breezy
Easy Breezy

Yi Zhang Luo paritsutoZhao Ip nde
Zhan Dou modonandakoriya
douseyarunaramendokusakunarouze
naruyounisurunosa Easy Breezy
iimonsa
Jue Wu Jue metanara
yatsutariyaiiziyan donnamonda!
yaburekaburedemodonikakonikashiyouze
naruyounisurunosa Easy Breezy...

Easy Breezy
Easy Breezy
Easy Breezy
Easy Breezy

Jian Qie riFa Che de Jin nzimatsutane
Jie noDeng riga Hou roniXiao etekuGu Du
Shou burademo naruyounisurunosaXiao
ara moukonnaShi Jian ?

Fu Jian tsutametsuchiya
ramenShi bechiyau
I say hi you say hi
mouchiyotsutoDai tsutena
atsuchiyuma Wan Cheng suru nanteYi Wai
Chuang Kai kena (chiyunchiyun) Niao , Ming itera

kotsuchiheoideyo
Yi Mian karaziyamiserannai
kotsuchiheoideyo
chiyantoZi Fen deYi Shi shitemi
horadonnamonMiao kouka
konnaSe hadouda
koitsuraireba yoyudawa
Huang bandaMu noyatsura
batsuchiiwa china, Lai taraZhui tsuFu uwa
momantai Wu Wen Ti
ashirahakawannai
tomarutsumorinaiwa

Easy Breezy
Easy Breezy
Easy Breezy
Easy Breezy

Yi Zhang Luo paritsutoZhao Ip nde
Zhan Dou modonandakoriya
douseyarunaramendokusakunarouze
naruyounisurunosa Easy Breezy
iimonsa
Jue Wu Jue metanara
yatsutariyaiiziyan donnamonda!
Da eFen katsuteriyaKu Lao nankashinaize
naruyounisurunosa Easy Breezy...

Easy Breezy
Easy Breezy
Easy Breezy
Easy Breezy

Show more lyrics