ehmaaasm

MEAN

Download ringtone ehmaaasm by MEAN free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

ehmaaasm
F.A.Q.
Artist: MEAN

Video

Lyrics:

aekhaidehneth` t`n`yuudwykankabekhaa
chankruudiiwaaeruue`ngeraa mankhngaimmiihwang
aetephraaaraketh` kelyyangaimaipaihn
thamaidaekhm`ngeruue`yaip aelab`ktawe`ngaiw

thaaeth`miikhwaamsukhkabekhaakhnnan
chankyindiiaemkhwaamsukhnanaimmiichan
ccharaketh`aekhaihn kt`ngy`mekhaaaicch
aelay`mrabkhwaamcchringaihaihw

eth`kabekhaaehmaaasmkandiiaelw
thuukaelwthiieth`eluue`kkhnthiidiikwaachan
chankhwrcchame`aaaiw
waakhn`yaangchanehmaaasmyuuentrngnii
aidephiiyngaekhm`ngaelakh`yhwangdiieruue`yaip
chandiiaicchthiieth`ecch`khnthiiehmaaasm

`yaangeth`kabekhaakkhngt`ngeriiykwaaehmaaasm
swnkhnradabchankhngthamaidaekhm`ngaelachuuenchm
khuuen`yuukabchanchiiwitkh`ngeth`khnglmcchm
chanaimmii`yaangekhaathangenginth`ng hnaataa aelasthaanathaangsangkhm
ph`aemkh`ngeth`khngb`kkhuueth`ehmuue`nkingth`ngaibhyk
aetthaaepnchankhngehmuue`nhnuutkthangkhaawsaarduuskprk
aipkinkhaawkabyaatieth` chankhngepnaidaekhtawtlk
aelaephuue`nkh`ngeth`khngch`bekhaa aetb`kwaachannans`btk

thaaeth`miikhwaamsukhkabekhaakhnnan
chankyindiiaemkhwaamsukhnanaimmiichan
ccharaketh`aekhaihn kt`ngy`mekhaaaicch
aelay`mrabkhwaamcchringaihaihw

eth`kabekhaaehmaaasmkandiiaelw
thuukaelwthiieth`eluue`kkhnthiidiikwaachan
chankhwrcchame`aaaiw
waakhn`yaangchanehmaaasmyuuentrngnii
aidephiiyngaekhm`ngaelakh`yhwangdiieruue`yaip
chandiiaicchthiieth`ecch`khnthiiehmaaasm

Show more lyrics