Finally

Namie Amuro

Download ringtone Finally by Namie Amuro free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

Finally
F.A.Q.
Artist: Namie Amuro

Video

Lyrics:

Finally, I can stop dreaming
Yuan iSok ketaRi ga
tsuiniJin sutatowoQie tsutano
Finally, I can stop wishing
monokuronoShi Jie ga
konoShun Jian Se duiteyuku

Jin kokoniLi tsusutezide
Xin shiisutorigaShi maru
Shou rumonogaarukaraQiang kunareruno
Guang Chai shiIp muWei Zhi noShi Jie he
Liang Shou Guang geteQuan teShou keZhi merukara
Hui kashiiWei Lai he Finally

Finally, you don't have to worry
Xin Pei nankairanai
Cuo kesounaShi moCe niirukara
Jin kokoniLi tsusutezide
Xin shiisutoriwoZuo rou

Shou rumonogaarukaraXin ziteyukeru
Xi Wang ahureruWei Zhi noShi Jie he
Xiong woZhang tsuteQuan teGan zitaikara
Xuan shikuHuang mekuMing Ri he Finally
Finally

Shou rumonogaarukara
Qiang kunarerunoXin zite
konoShi Jie he
Liang Shou Guang geteQuan teShou keZhi merukara
Hui kashiiWei Lai he Finally
Finally, I can stop dreaming...

Show more lyrics