KHbq Avty

`yly bvtnr vyldy hKHvTS

Download ringtone KHbq Avty by `yly bvtnr vyldy hKHvTS free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

KHbq Avty
F.A.Q.

Video

Lyrics:

Az tqvm mhdlvt SHbKHyyk
mn h`pr mmnv bAt vtSHvb bsvp ymyyk
prvrym SHl KHlvmvt
mnSHyqvt `l hSHptyym hsdvqvt
vAz trvTS vhkysym bmknsyym
hAbnym SHnknsv lk ltvk hn`lyym hqrv`vt
vhpTS`ym hTSlqvt SHlA yglydv l`vlm
rq tKHbq Avty KHzq `vd p`m
`d SHy`bvr SHyKHlvp hz`m
`d ASHr nmTSA mqvm lhAKHz bmh SHlA qyym
v`m hrvKH t`bvr `lynv
`m kl hkSHlvnvt `m kl pKHdynv
`d ASHr nmTSA mqvm lSHnynv b`vlm
vAz SHvrh mAyzh SHyr
vAz mSHpt mAyzh spr
vhyldvt SHn`lmh
vhTSbA vbyt hspr
kmv bym SHl KHlvmvt Ath TSvll lmTSvlvt vn`lm
vAz trvTS vhKHvrym bmknsyym
vhhvrym SHhzdqnv lk ptAvm mvl h`ynyym
Ath mvryd At hbgdym
Ath nkns Al hmyth
vn`lm
rq tKHbq Avty KHzq `vd p`m
`d SHy`bvr SHyKHlvp hz`m
`d ASHr nmTSA mqvm lhAKHz bmh SHlA qyym
v`m hrvKH t`bvr `lynv
`m kl hkSHlvnvt `m kl pKHdynv
`d ASHr nmTSA mqvm lSHnynv b`vlm
rq tKHbq Avty KHzq `vd p`m
`d SHy`bvr SHyKHlvp hz`m
`d ASHr nmTSA mqvm lhAKHz bmh SHlA qyym
v`m hrvKH t`bvr `lynv
`m kl hkSHlvnvt `m kl pKHdynv
`d ASHr nmTSA mqvm lSHnynv b`vlm

Show more lyrics