kh`othsthiiaimluuem

Ease

Download ringtone kh`othsthiiaimluuem by Ease free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

kh`othsthiiaimluuem
F.A.Q.

Video

Lyrics:

aimt`nghwng
chancchaaimthameth`hnakaicch
aimepnair
kruudiiwaachanaimaichkhnthiieth`rak

chanekhaaaicchwaakhwrcchat`ngluuemthukthuk`yaang
chanekhaaaiccheraacchbkanaelw

aetphidthiichanyangmiinamtaa
yangcchdcchameth``yaangnii
yangcchdcchamaeteruue`ngdiidii
waaeraaekhyrakkanmaakethaaaihr
eth`aimt`ngsnaicch
kh`othsthiiyangccham
kh`othsthiiaimluuem

aimothseth`
chanruuchankhwr`yuutrngaihn
naanethaaaihr
kruudiieth`miiaikhrkhnthiieth`rak

chanekhaaaicchwaakhwrcchat`ngluuemthukthuk`yaang
chanekhaaaiccheraacchbkanaelw

aetphidthiichanyangmiinamtaa
yangcchdcchameth``yaangnii
yangcchdcchamaeteruue`ngdiidii
waaeraaekhyrakkanmaakethaaaihr
eth`aimt`ngsnaicch
kh`othsthiiyangccham
kh`othsthiiaimluuem

aetchane`ngyangfangaicch
`yaaklbphaapheth`aihhaaycchaakaicch

aetphidthiichanyangmiinamtaa
yangcchdcchameth``yaangnii
yangcchdcchamaeteruue`ngdiidii
waaeraaekhyrakkanmaakethaaaihr
eth`aimt`ngsnaicch
kh`othsthiiyangaimluuem
haakwaachanaimt`ngesiiyaicch
aimt`ngr`eth``yaangnii
aimt`ngcchameruue`ngraawthiimii
waachanraketh`maakethaaaihr
khngaimt`ngr`ngaih
aekhlbphaapheth`cchaakaicch

aetphidthiichanyangmiinamtaa
yangcchdcchameth``yaangnii
yangcchdcchamaeteruue`ngdiidii
waaeraaekhyrakkannaanethaaaihr
eth`aimt`ngsnaicch
kh`othsthiiyangccham
kh`othsthiiaimluuem

kh`othsthiiyangccham
kh`othsthiiaimluuem

Show more lyrics