mh `br `lyy

`dn KHsvn

Download ringtone mh `br `lyy by `dn KHsvn free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

mh `br `lyy
F.A.Q.
Artist: Eden Hason

Video

Lyrics:

Any Ahyh trvph SHlk
vhbryKHh SHlk
bkl hb`yvt SHlk
Any Ahyh zryqh SHlk
tqKHy Avty
SHAt lA mTSlyKHh lnSHvm
vAt thyy TSrh SHly
hAhvbh SHly
hKHTS bmtrh SHly
thyy At hmlkh SHly

vAny Abnh lk Armvnvt
bkl mqvm
Azrvm lk bvrydym
dm b`vrqym
lA ArTSh Ap p`m lhtrKHq mmk
ATSlvl l`vmqym
kmh mrKHqym

kl mh SHtgydy ly

At hvlkt yKHph `l hKHvlvt SHly
vAvhbt Avty lAt
rvqdt Any SHr lk blylvt SHly
SHmzmn kbr SHlnv
my yvd` mh `br `lyy
vmh `br `lyyk
my yvd` mh `br `lyy

vmh `br `lyyk
mh `br `lyyk

Any Ahyh TSbA SHlk
vAlKHm Aytk At kl hmlKHmvt SHlk
Any Ahyh KHyyl SHlk
hAhbh SHlk thyh ly kmv SHyryvn
vAt thyy tpylh SHly
hTS`qh SHly

hyd hKHzqh SHly
thyy gm hSHtyqh SHly
SHhmylym lA mvTSAvt ATSly mqvm

Azrvm lk bvrydym
dm b`vrqym
lA ArTSh Ap p`m lhtrKHq mmk
ATSlvl l`vmqym
kmh mrKHqym
kl mh SHtgydy ly
At hvlkt yKHph `l hKHvlvt SHly
vAvhbt Avty lAt
rvqdt Any SHr lk blylvt SHly
SHmzmn kbr SHlnv

my yvd` mh `br `lyy
vmh `br `lyyk
my yvd` mh `br `lyy
vmh `br `lyyk

At
hvlkt yKHph `l hKHvlvt SHly
vAvhbt Avty
lAt
rvqdt
Any SHr lk blylvt SHly
SHmzmn kbr SHlnv
my yvd` mh `br `lyy
vmh `br `lyyk
my yvd` mh `br `lyy
vmh `br `lyyk
mh `br `lyyk

Show more lyrics