nk

RachYO

Download ringtone nk by RachYO free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

nk
F.A.Q.
Artist: RachYo

Video

Lyrics:

`yaakb`kraketh`thangaicchthangaicch
aetaimklaacchaphuud``kaip
cch`ngt`baechtheth`okhtraiwokhtraiw
r`tangnaaneth`klabsngailkh
nangm`ngthukwaneruue`yaiperuue`yaip
okhtrchuengaiccht`bmaa goodnight
kaangpiikkhuenbinkhuenaipkhuenaip ephraaawaankruudiiaekaicch
`aacchcchaepnephraaarachoy eth`elyonsnonaekhr
aetn`ngchaaykh`ngchankot eth`b`ko`ohesiiyaicchthiionael
`yaangeth`niitrngsepkh `yaakaihmaaechkhhawaicchthiiaehlketm
t`baechtheth`yaaw8emtr
othai`aem_t`bklabmaaaepdechn

kaekhklawwaaeth`khuenkhaan elykdtidtaamaelal`ngekhaaduu!
haakduukhnt`ngduuaihnaan t`ngmiihlakthaanwaachanecchaachuu
aimekhymiihr`kmuue`thiisaam aimechuue`aipthaamephuue`nphiisikhrab
`yaakduuaelcchneraamiihlaan
traabnaanethaanaannaaempaarichatr
b`kaihkhuynaan+klaweth`m`ngphidaip
`yaaaipduuainefsaihduuthiicchitaicch
cchaaimtham`aairaemthiimanlabtaa
sudthaaytaweth`klaaaelathiibsngchankhuenbnnphaa yahhhh
`yaakb`kraketh`thangaicchthangaicch
aetaimklaacchaphuud``kaip
cch`ngt`baechtheth`okhtraiwokhtraiw
r`tangnaaneth`klabsngailkh
nangm`ngthukwaneruue`yaiperuue`yaip
okhtrchuengaiccht`bmaa goodnight
kaangpiikkhuenbinkhuenaipkhuenaip ephraaawaankruudiiaekaicch
ehmuue`nepnskilphiessthiisraangsamercchmaatangaetkamenid
obkmuue`ainaechthkaelw aetaimmiiwiiaewwkhwaamrakcchabangekid
thaamt`bkmiiaetstikek`r
aehmeth`chaangepnkhnkhidsrrkhsraang
sthaanakepnaekhphiin`ng
klawthameth`th`ngelyekhaathiihlangbaan
kh`1piiephuue`aihhnuuphr`m
kh`yhwaanl`maihaiccheraaekhaabayyati
phiipl`baicchainewlaahnuur`ng othphawn`ngmii`iik5cchanghwad
kh`bekhtey`aaeyamiiaetkh`cchamkad
eth`ch`bhnumykl`aethmmiith`dangcchad
aifrakthiim`daihmsudaichrkyangdab
eth`etnedaaechkchiiaetphiich`bramtad
b`kaihkhuynaan+klaweth`m`ngphidaip
`yaaaipduuainefsaihduuthiicchitaicch
cchaaimtham`aairaemthiimanlabtaa
sudthaaytaweth`klaaaelathiibsngchankhuenbnnphaa yahhhh
`yaakb`kraketh`thangaicchthangaicch
aetaimklaacchaphuud``kaip
cch`ngt`baechtheth`okhtraiwokhtraiw
r`tangnaaneth`klabsngailkh
nangm`ngthukwaneruue`yaiperuue`yaip
okhtrchuengaiccht`bmaa goodnight
kaangpiikkhuenbinkhuenaipkhuenaip ephraaawaankruudiiaekaicch
`yaakb`kraketh`thangaicchthangaicch
aetaimklaacchaphuud``kaip
cch`ngt`baechtheth`okhtraiwokhtraiw
r`tangnaaneth`klabsngailkh
nangm`ngthukwaneruue`yaiperuue`yaip
okhtrchuengaiccht`bmaa goodnight
kaangpiikkhuenbinkhuenaipkhuenaip ephraaawaankruudiiaekaicch

Show more lyrics