rvdp Ahbh bymym

`ydn rpAl KHbyb

Download ringtone rvdp Ahbh bymym by `ydn rpAl KHbyb free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

rvdp Ahbh bymym
F.A.Q.

Video

Lyrics:

rvTSym lhyvt
kbr SHnym Arvkvt
Az lKHSHnv tpylvt AKHrvnvt
vhtKHlnv lrvTS

ptKHnv svdvt
byqSHt Az lAt lglvt
`l pny Abnym KHlqvt
hlknv lAt

vhlb `vd zvkr
mtptl mtmkr
mh byqSHnv lhyvt
vhpknv SHbvyy KHlvmvt
At hAvr b`ynyy
vht`m SHbA Al KHyy
rvdp Ahbh bymym
Aytk SHvb hkvl ApSHry

KHvzrym lglvt
ymym vlylvt
Amrt nSHyqvt AKHrvnvt
vyvrdym Al hym

vlA lpKHd
byqSHt mvl yrKH bvdd
yd`nv SHlA nyprd
vSHlKHt Alyy yd

vblylvt mstvbb
vSHvAl At hlb
mh byqSHnv lhyvt
vhpknv SHbvyy KHlvmvt
At hAvr b`ynyy
vht`m SHbA Al KHyy
rvdp Ahbh bymym
Aytk SHvb hkvl ApSHry

Show more lyrics