thaachanepnekhaa

Indigo

Download ringtone thaachanepnekhaa by Indigo free. Available in MP3 format for Android and M4A format for iPhone. Ringtones duration 30 seconds.

thaachanepnekhaa
F.A.Q.

Video

Lyrics:

m`ngduuaewwtaaeth`thiil`ngl`yehm`
kiikhraawthiiecch`eth`kmiir`ynamtaa
aicchthiieth`t`ngecchbephraaarakekhaaeruue`ymaa
mankhng``nlaacchneth`aethbcchalmlng

duukruuwaaeth`khngaihekhaathangaicch
aimwaa`aairketmaicchaihekhaatham
chankthamaidephiiyngaekhetuue`nyamainaicch
ecchbchamaekhaihnkmiisiththithamaidaekhm`ng

aeteth`yangrak`yuueruue`ymaa cham`yuueruue`ymaa
kabolkthiiekhaaaiheth`aekhnamtaa
kabchanthiiehneth`miikhaa raketh`maakkwaa
klabtham`aairaiheth`aimaidely

thaahaakwaaepliiynaihchanepnekhaa khnthiiyuuenkhaangeth`
cchathamaiheth`aidecch`kabrakthiiaimmiiwanesiiyaicch
slabaihkhnthiikh`ythamraayaihklaayepnkhnaimmiiaikhr
aihchanklaayepnkhnediiywthiiraketh` thangaicch

yingt`ngm`ngduueth`ecchbcham+ethaaair
yingthamaihaicchchanmanyingthrmaan
ainkhwaamepncchringeth`miiekhaathangaicch
aelamiiaetekhaathiimiisiththiaidkhr`bkhr`ng

aeteth`yangrak`yuueruue`ymaa cham`yuueruue`ymaa
kabolkthiiekhaaaiheth`aekhnamtaa
kabchanthiiehneth`miikhaa raketh`maakkwaa
klabtham`aairaiheth`aimaidely

thaahaakwaaepliiynaihchanepnekhaa khnthiiyuuenkhaangeth`
cchathamaiheth`aidecch`kabrakthiiaimmiiwanesiiyaicch
slabaihkhnthiikh`ythamraayaihklaayepnkhnaimmiiaikhr
aihchanklaayepnkhnediiywthiiraketh` thangaicch

thaahaakwaaepliiynaihchanepnekhaa khnthiiyuuenkhaangeth`
cchathamaiheth`aidecch`kabrakthiiaimmiiwanesiiyaicch
slabaihkhnthiikh`ythamraayaihklaayepnkhnaimmiiaikhr
aihchanklaayepnkhnediiywthiiraketh` thangaicch

Show more lyrics